عرقیات هم فاسد میشود ؟

عرقیات به علت تبخیر شدن آب درونشان هنگام جوشاندن و غلیظ بودنشان،فساد ناپذیرند اما تاریخ مصرف یک سال است و این یعنی بعد از گذشت تاریخ مصرف خاصیت شان از بین می رود نه اینکه فاسد میشوند.البته این برای عرقیاتی که در محیط بهداشتی و استریل تولید شده باشند صدق میکند وگرنه در عرقیات غیر بهداشتی و بدون مجوز بهداشتی وجود مواد شیمیایی و مصنوعی می تواند باعث ایجاد بیماری های خطرناک شود.

مکان گرم و مرطوب ،زودتر خاصیت انواع عرقیات را از بین می برد،بنابراین آشپزخانه به دلیل داشتن فضای گرم و مرطوب مکان مناسبی برای نگهداری آنها نیست عرقیات بهتر است در جای خشک و خنک نگهداری شود تا خواصشان حفظ گردد.معمولا خاصیت عرقیاتی که طبیعت گرم یا مایل به گرم دارندزودتر از بین می روند و تاریخ مصرفشان یکساله است.

توجه کنید که اگر پس از مدتی عرق خریداری شده رشد کند و یا رسوب کند ،این نوشیدنی آلوده به قارچ و کپک شده و مضرف آن مسمومیت زا است.